Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Cossos de seguretat de l’Estat

La seguretat pública és competència exclusiva de l’Estat. No obstant això, en aquesta seguretat pública participaran, a més, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals.

El manteniment de la seguretat pública s’exercirà per les diferents Administracions Públiques a través de les Forces i Cossos de Seguretat:

 • Policia Nacional i Guàrdia Civil, dependents del Govern de la Nació.
 • Policia autonòmica, dependents de les Comunitats Autònomes.
 • Policia local, dependents de les Corporacions locals.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat estan obligats a la cooperació recíproca en l’acompliment de les seues respectives competències .

Policia nacional

Els requisits que principalment has de conèixer són:

 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir divuit anys d’edat.
 • Tenir una alçària mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 les dones. Aquest requisit es comprovarà en el moment en el que el personal opositor comparega en la realització de la prova d’aptitud física.
 • Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, cosa que es prestarà a través de la declaració del sol·licitant.
 • No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l’Estat, de l’Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

També existeixen uns requisits ESPECÍFICS, segons el seu lloc

 • Inspector: Estar en possessió del títol d’ Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Diplomatura Universitària o formació equivalent o superior.
 • Policia: Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o altres equivalents o superiors.

Guàrdia civil

El personal de la Guàrdia Civil es distribueix en sis escales:

 • Superior d’oficials.
 • Oficials.
 • Facultativa superior.
 • Facultativa tècnica.
 • Suboficials.
 • Caps i guàrdies.

L’ingrés en la Guàrdia Civil s’aconsegueix al complir els requisits i superar les proves d’accés a algunes de les citades escales.

Més informació sobre proves selectives, temaris de processos selectius, oferta d’ocupació pública per a l’ingrés com a personal de la guàrdia civil

Policia autonòmica

Com el seu nom indica, depèn de la Comunitat Autònoma. Així podrem trobar:

 • Comunitats Autònomes amb cossos de policia propis, ja creats (mossos d’esquadra, ertzaina, etc).
 • Comunitats dels Estatuts, de les quals preveuen la possibilitat de creació de policies, oferint-se la possibilitat d’exercir les seues competències policials acudint a l’adscripció del Cos Nacional de Policia.
 • Comunitats dels Estatuts de les quals no contenen tal previsió.
 • Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Autònoma Valenciana

Els requisits depenen de cada Comunitat Autònoma, amb el que et recomanem visites la Guia PROP de la Generalitat Valenciana.

Policia local

Els requisits per a entrar en la Policia Local varien segons la Comunitat Autònoma. T’enumerem a continuació, els més rellevants:

 • NACIONALITAT: Tenir nacionalitat espanyola.
 • EDAT: Tenir els 16 anys d’edat, establit pel nou Estatut de l’Empleat Públic de 2007 i no haver complit els 30. Varia segons CCAA: Castella-la Manxa, no superar els 32. A Castella-Lleó i les Illes Balears no haver complit els 33. A Catalunya, el límit màxim per a l’accés a la categoria d’AGENT de la Policia Local de Catalunya és 45 anys, sense perjudici que l’entitat local puga fixar un límit inferior en el Reglament o en la convocatòria corresponent. A La Rioja no haver complit els 31 el dia que acabe el termini de presentació d’instàncies. A Madrid, haver complit els 21 i no superar els 30. A Navarra, ser major d’edat i no superar els 35 anys. Al País Basc, no haver complit els 32 per a l’ingrés en la categoria d’Agent i per a Andalusia, el límit superior és de 35 anys.
 • FORMACIÓ ACADÈMICA: S’exigeix BATXILLER, FP II O EQUIVALENT en totes les Comunitats Autònomes, llevat d’Aragó, Catalunya, País Basc, Madrid i Ceuta, que exigeixen Graduat escolar, FP I o equivalent.
 • ALÇÀRIA: tenir una alçària mínima de 1,65 metres per a les dones i 1,70 per als homes. A la Comunitat Valenciana, tenir una alçària mínima de 1,60 metres per a les dones i 1,65 per als homes.
 • PERMISOS DE CONDUCCIÓ (varia segons CCAA): Estar en possessió dels permisos de conducció A, B i BTP. PERMISOS DE CONDUCCIÓ PER COMUNITATS: A Madrid, permisos de conduir A amb experiència de 2 anys i B amb autorització BTP. L’experiència de 2 anys amb el carnet A podrà substituir-se per un curs teòrico-pràctic que s’impartirà a l’escola de policia una vegada obtinguda la plaça. A València: estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B que permeta la conducció de motocicletes amb una potència no superior als 25 kw.
 • No patir malalties o defectes físics que impedisquen l’acompliment de les funcions, d’acord amb el quadre d’exclusions mèdiques establides a les bases de cada convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de qualsevol de les Administracions Públiques

Els requisits depenen de cada localitat, motiu pel qual et recomanem que visites la Guia PROP de la Generalitat Valenciana

Enllaços d’interès