Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Tipus de personal, grups i titulacions

Dins de l’Administració existeixen distints tipus de personal contractat amb diferents condicions:

  • Funcionariat de carrera: han superat un procés selectiu d’oposició.
  • Personal eventual: Són aquells/es treballadors/res públics/ques que es nomenen lliurement en règim no permanent.
  • Personal interí: Són aquelles persones que presten serveis de caràcter transitori o temporal.
  • Personal laboral: És personal laboral, el qual en virtut d’un contracte de treball, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques.
  • Subcontractació: En moltes ocasions les Administracions públiques contracten els serveis d’una empresa, és a dir, no es realitza contractació directa de personal laboral si no que s’opta per l’opció de sol·licitar determinats serveis a empreses mitjançant el sistema de concurs. Serà tasca de les empreses contractar el personal que prestarà serveis per a aquesta Administració. En aquest cas, el personal contractat és personal de l’empresa privada, mai de l’Administració. Per tant, es regirà per la legislació laboral de les empreses privades.

Grups

Dins del cos de funcionariat, es distingeixen els següents grups, d’acord amb la titulació requerida per a cadascun:

  • Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2: Per a l’accés als cossos o escales d’aquest Grup s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau. En aquells casos en els que la Llei exigisca altre títol universitari serà aquest el qual es tinga en compte.
  • Grup B: Per a l’accés als cossos o escales del Grup B s’exigirà estar en possessió del títol de Tècnic Superior.
  • Grup C: Dividit en dos Subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés, sent C1 per al títol de batxiller o tècnic i C2 per al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Enllaços d’interès
I també

Tornar a Treballar en l’Administració Pública

Quins processos de selecció existeixen?

On trobar informació?