Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Escola Oficial d’Idiomes

Aquests ensenyaments van dirigides a les persones que desitgen o necessiten al llarg de la seua vida, adquirir o perfeccionar les seues competències professionals en una o diverses llengües estrangeres, en valencià o en espanyol per a estrangers.

La modalitat d’aprenentatge més habitual és la presencial, no obstant això d’idioma anglès brinda la possibilitat d’estudiar a distància a través del programa That´s English.

Accés

  • Tenir 16 anys complits en l’any en què es comencen els estudis.
  • Tenir 14 compliments i matricular-se en un idioma diferent del que s’estiga cursant com a primera llengua estrangera en l’ESO.
  • El títol de Batxiller habilita per a accedir directament als estudis d’idiomes de Nivell B1 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat.
  • També pot accedir al Nivell B1 de Valencià l’alumnat que havent superat en els seus estudis de Batxillerat les assignatures Valencià: llengua i literatura I (1er) i Valencià: llengua i literatura II (2n), dispose del títol de Batxillerat.

Tens la possibilitat d’accedir a qualsevol curs superant una prova de nivell i així acreditar el domini de les competències lingüístiques suficients del curs anterior o cursos anteriors, al que es desitja accedir.

Proves homologades

Les proves homologades estan dirigides a joves de 16 anys complits que estan matriculats en E.S.O., Batxillerat o Formació Professional i estudien com a primera llengua estrangera alemany, francès, anglès o italià.

Té per finalitat:

  • Obtenir el Certificat de Nivell A2, en l’idioma corresponent.
  • Permetre l’accés al primer curs del nivell B1 en una escola oficial d’idiomes. Superar la prova no implica obtenir plaça, sinó complir els requisits d’accés. La plaça hauràs de sol·licitar-la en segons el calendari establit.

Nivells i titulacions

Amb la nova normativa la distribució de cursos, nivells i els certificats als quals dóna accés s’han modificat. En l’actualitat en les Escoles oficials d’idiomes trobes les següents equivalències entre els sistemes educatius LOE i LOMCE i el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL):

Per a obtenir els certificats, no n’hi ha prou amb realitzar i aprovar els diferents cursos del nivell corresponent. És necessari presentar-se a les Proves de Certificació i aconseguir així la titulació corresponent.

Seguir estudiant

Una vegada finalitzat l’últim curs de nivell en el qual estigues, per a poder accedir al primer curs del següent nivell necessites presentar-te a les Proves de Certificació.

Una altra oferta de les Escoles Oficials d’Idiomes

A més dels ensenyaments oficials descrits anteriorment, les EOI també ofereixen cursos monogràfics i una altra oferta formativa complementària. Consulta la oferta de cursos per escola.

Enllaços d’interès
I també

 Proves de certificació d’idiomes