Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Prevenció de riscos laborals

Segons les diferents normatives relatives a la Prevenció de Riscos Laborals tenen per objecte promoure la seguretat i la salut del personal contractat establint com principis generals:

  • La prevenció dels riscos professionals.
  • L’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball.
  • La informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació del personal contractat en matèria preventiva.

El personal contractat té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa el deure per part de l’empresa de protegir el personal davant dels riscos laborals del seu personal contractat al seu càrrec.

Dret del personal laboral en matèria de Prevenció:

  • Avaluació de riscos del lloc
  • Informació.
  • Consulta i participació del personal laboral.
  • Formació en matèria preventiva
  • Plans d’emergència davant riscos greus.
  • Paralització de l’activitat en cas de risc greu i imminent.
  • Vigilància del seu estat de salut.

Enllaços d’interés