Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Marcs legals

En ocasions ens centrem en la nostra cerca d’ocupació i una vegada aconseguit, desconeixem quines són els drets i obligacions que tenim com a persona treballadora, sent un factor imprescindible en la relació laboral, ja que…

“És important conèixer els nostres drets per a poder defensar-los”.

Per a açò, en el món laboral, hem de conèixer les lleis per les quals es regeixen les relacions laborals:

 • Estatut dels/les treballadors/as.
 • Convenis col·lectius.
 • Contracte de treball.

Estatut dels treballadors

Va ser en 1980 quan es va promulgar la llei per a regular les relacions laborals per compte d’altri.

Al llarg dels anys aquesta Llei ha patit diverses modificacions que han fet necessari elaborar un document que compagine els diferents documents i compare el text inicial amb les posteriors modificacions. Punxa ací per a accedir al documente Text inicial de la Llei 8/1980 i text vigent amb referència a les normes modificadores dels diferents preceptes, editat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Aquest és el text essencial en matèria laboral i estableix tots els drets i obligacions derivades d’una relació laboral, actuant en algunes ocasions com a mínims i màxims de dret que poden ser millorats pels Convenis Col·lectius.

Les grans matèries regulades en l’Estatut dels/les Treballadors/as són:

 • Drets i deures laborals bàsics
 • Elements i eficàcia del contracte de treball
 • Modalitats del contracte de treball
 • Durada del contracte.
 • Drets i deures derivats del contracte
 • Classificació professional i promoció en el treball
 • Mancades i sancions del personal remunerat
 • Terminis de prescripció de les faltes i sancions
 • Drets de representació col·lectiva i de reunió dels empleats en l’empresa
 • De la negociació i dels convenis col·lectius.

Convenis col·lectius

Un conveni col·lectiu és un contracte negociat i celebrat per representants de les persones treballadores i representants de les persones empresàries per a la regulació de les condicions de treball. Ens podem trobar amb Convenis:

 • D’empresa: Generalment, abasten tots els centres de treball i, ocasionalment, de grup d’empreses.
 • Sectorials: Tenen generalment, àmbit provincial o estatal, i ocasionalment de nacionalitat o comunitats autònomes. És a dir abasta i redacta els drets i deures dels treballadors i les treballadores a nivell de província o nacional.

El conveni col·lectiu arreplega informació similar a la de l’Estatut dels treballadors, només que en aquesta ocasió se centra més en les característiques del sector o l’empresa en qüestió.

Pots trobar més informació sobre tipus de convenis i contingut dels mateixos en el següent Manual de butxaca contra la precarietat, Guia de consulta sociolaboral per a persones joves que accedisquen al mercat de treball per primera vegada. CCOO Astúries.

Si a més t’interessa conèixer el contingut del teu conveni ací t’oferim dos cercadors de convenis:

Contracte de treball

 • Què és un contracte
  • És un acord verbal o escrit, mitjançant el qual una persona, treballador/a, es compromet a realitzar personal i voluntàriament un treball sota l’organització i adreça d’una altra persona, empresari/ària, a canvi d’una remuneració.
 • Qui pot contractar
  • Majors d’edat.
  • Menors de 18 anys legalment emancipats.
  • Menors de 18 anys i majors de 16 anys:
   • Que visquen de forma independent amb el consentiment exprés o tàcit del seu pare i/o mare i/o de la persona tutora.
   • Que tinguen autorització del seu pare i/o mare o de la persona que els tinga al seu càrrec.
   • Els estrangers d’acord amb la legislació especifica sobre la matèria.
 • Forma i contingut
  • El contracte de treball ha de respectar les lleis (Estatut dels Treballadors i la Constitució espanyola), però a més el conveni col·lectiu que s’aplique a l’empresa.
  • Forma: Es pot celebrar per escrit o de paraula (contracte verbal), encara que haurà de ser per escrit:
   • Sempre que la llei ho exigisca.
   • En contracte de Formació, pràctiques, obra o servei determinat, a temps parcial, fix discontinu i de relleu, a domicili, empleats contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles en l’estranger.
   • En contractes de durada determinada superiors a 4 setmanes.
   • Les parts així ho demanen.
  • Contingut: ha de contenir com a mínim la següent informació:
   • Tipus de contracte.
   • Dades personals del personal contractat i de l’empresa.
   • Categoria professional del personal remunerat.
   • El salari. (Enllaç amb secció de salari d’aquesta web)
   • Jornada de treball i la seua distribució. (Enllaç amb secció d’aquesta web)
   • Durada del contracte.
   • Durada del període de prova.
   • Durada de les vacances.
   • Conveni col·lectiu aplicable.
   • Clàusules addicionals que les parts acorden i que no siguen contràries a la llei.
   • Signatura del personal contractat i del representant de l’empresa.
   • Període de prova. Has de tenir en compte que és optatiu i ha d’explicar per escrit en el contracte i la seua durada no podrà excedir de 6 mesos per a personal tècnic titulat i dos mesos per a la resta de persones emprades.
 • Tipus de contractes
 • Extinció del contracte
  • Les principals causes d’extinció de contracte, solen ser per fi de contracte, baixa voluntària o acomiadament, però existeixen moltes més que és interessant conegues. Sobretot per que moltes d’elles donen lloc a unes prestacions que et poden ajudar i per que també les cal t’impedeixen el gaudi de prestacions com la Baixa Voluntària.