Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Assignatures Pendents

Ni han certs criteris sobre l’avaluació, la promoció i la titulació que es interessant que tingues en compte:

  • El alumnat que no supere totes les matèries del curso en la avaluació ordinària, podrà efectuar una prova extraordinària per a cada matèria pendent (siguen de primer o segon curs). El alumnes de segon curs la realitzaran durant el mes de juny; i els alumnes de primer durant els primers dies de juliol.
  • Es promocionarà al segon curs quan s’hagen superat totes les matèries cursades o es tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim.
  • Els que promocionen al segon curs sense haver superat totes les matèries hauran de matricular-se de les matèries pendents del curs anterior.
  • Els alumnes i les alumnes que al terme del segon curs tingueren avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se d’elles sense necessitat cursar de nou les matèries superades.
  • Els alumnes i les alumnes que estiguen en condicions de promocionar al segon curs  o a qui els queden matèries pendents en el segon curs, podran optar també per repetir el curs en la seua totalitat, renunciant a les matèries aprovades.
Tornar a Batxillerat